NLK नागरिक लगानी कोषको कोषकट्टी फाँटवारी अनलाईन कसरी भर्ने र Bank तथा ConnectIPS बाट भुक्तानी गर्ने?

नागरिक लगानी कोषले अब कोषकट्टीको विवरण अनलाईन मात्र लिने भएको हुँदा कोषकट्टीको अनलाईन विवरण बुझाउनको लागि नागरिक लगानीकोषमा सहभागीहरुले अनिवार्य कार्यालय लगइन लिनुपर्ने हुन्छ । जसको लागि अनलाईन फारम भरी एक निवेदन सहित अट्याचगरी अनलाईन निवेदन दिन सकिन्छ र सो निवेदन स्विकृत भए पस्चात इमेलमा लगइन युजरनेम र पासवर्ड प्राप्त हुनेछ तत्पस्चात कार्यालय लगइन गरि फाँटवारी विवरण बुझउन अनलाईन भरि फाँटवारी विवरण कनेक्ट आईपिएस बाट या बैकमा उक्त फाँटवारीको भौचर डिपोजिट स्लिप प्रिन्ट गरी बैकमा चेक या नगद जम्मा गरि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसरी भुक्तानी गरेको रकम नागरिक लगानीकोषले रुजु गरेपस्चात अनलाईन फाँटवारी बमोविम योगदानकर्ताहरुको खाता–खातामा स्वत जम्मा हुनेछ साथै अनलाईन फाँटवारी बुझाउनेहरुले नागरिक लगानीकोषमा कोषकट्टीको फाँटवारी विवरण कार्यालयमा हार्डकपि बुझाईराख्नुपर्दैन । 

यस भिडियो अन्तर्गत हामी के के गर्नेछौ ।
१. नागरिक लगानी कोषको अनलाईन म्यानुअल फाँटवारी भर्न सिक्नेछौं । 
२. नागरिक लगानी कोषको टेम्म्लेटमा एक्सलमा भरेको फाँटवारी अपलोड गरेर फाँटवारी भर्न सिक्नेछौं । 
३. नागरिक लगानी कोषको फाँटवारी भौचर कसरी प्रिन्ट गर्ने र बैंकमा कोषकटिट्ी रकम जम्मा गर्ने । 
४. नागरिक लगानी कोषको फाँटवारी भरेर अनलाईन भुक्तानी कनेक्ट आईपिएर बाट गर्ने । 
५. नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी भई सकेको फाँटवारी कसरी प्रिन्ट गर्ने  ।
६. नागरिक लगानी कोषको कार्यालय रिपोर्ट बाट कर्मचारीको कोष कट्टिी स्टेटमेन्ट कसरी हेर्ने ।
७. नागरिक लगानी कोषको अनलाई कर्मचारीको स्टेटमेन्ट कार्यालय रिपोर्ट स्टेटमेन्ट कसरी हेर्ने तथा रिपोर्ट हरु कसरी प्रिन्ट गर्ने । 
CIT NLK Fatwari Entry and Payment Online through Connect IPS Ready to Upload । नागरिक लगानी कोषको कोषकट्टी फाँटवारी अनलाईन कसरी भर्ने र बैंक तथा कनेक्ट आईपिएस बाट भुक्तानी गर्ने ? । NLK Office Scheme Collection Sheet Entry in Nepal । CIT Office Scheme Collection Sheet Entry in Nepal । NLK Office Scheme Collection Sheet Entry and Pay Online
Listen Tutorial on YouTube
Previous Post Next Post